ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

1. Ki kezeli az Ön adatait?

Adatkezelő: NUMAN és TÁRSA Sütőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövid név: NUMAN és TÁRSA KFT.

Székhely: 1133 Budapest, Tisza utca 5. fszt. 3.

Levelezési cím: 3397 Maklár, Kölcsey utca 1.

Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-901024

Képviseli: Jakus Zsuzsanna

E-mail: numanpekseg@t-online.hu

Telefon: +36 30 527 38 13

Adatvédelmi ügyekben felelős munkatárs neve: Numan László, cégvezető

(a továbbiakban: az „Adatkezelő”)

Az Adatkezelő tiszteletben tartja az Ön személyhez fűződő jogait, ezért elkészítette az alábbi Adatkezelési Tájékoztatót, mely az Adatkezelő hivatalos honlapján, a www.numanpekseg.hu oldalon elektronikusan érhető el.


2. Alapelveink és törvények, amelyek minket kötnek az adatkezelés során:

2.1. Az Adatkezelés során az alábbi jogszabályok kötnek bennünket:

- GDPR (általános adatvédelmi rendelet) - AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről);

- Adatvédelmi törvény - Az információs önrendelkezési jogról, és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és a végrehajtására kiadott jogszabályok;

- Az az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;

- A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény;

- Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény és végrehajtására kiadott jogszabályok;

- A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és végrehajtására kiadott jogszabályok;

- A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény;

- A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény.

2.2. Az adatkezelés során az alábbi alapelveketkövetjük:

a) Személyes adatot az Adatkezelő kizárólag az itt meghatározott célból és ideig kezel. Az Adatkezelő csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas.

b) Az adatkezelés során az Adatkezelő tudomására jutott személyes adatokat kizárólag azok az Adatkezelővel kapcsolatban álló személyek ismerhetik meg, akiknek az adott adatkezeléssel összefüggésben feladatuk van.


3. Mi mit jelent? (Az Adatkezelési Tájékoztatóban használt fogalmak magyarázata):

„személyes adat” : A természetes személyre (érintettre) vonatkozó bármely információ (pl: név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó adat);

„különleges adat”: Ilyenek a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok;

„érintett”: azonosítható természetes személy, akire az adott személyes adat vonatkozik. (Ilyen pl: a honlap látogatója, a hírlevélre feliratkozó személy, az álláshirdetésre jelentkező személy)

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza;

„adatfeldolgozás” : az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése;

„adatfeldolgozó” : az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében (megbízásából, utasítására és az adatkezelő döntése alapján) személyes adatokat kezel;

„profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;

„harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

„az érintett hozzájárulása” : az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;


4. Milyen személyes adatokat kezelünk? (Az egyes adatkezelések):

4.1. Ha a honlapot megtekinti (automatikusan rögzített adatok és cookiek):

4.1.1. Automatikusan rögzített adatok

Ha Ön megtekinti honlapunkat automatikusan rögzítésre kerül az Ön eszközének (pl: laptop, PC, telefon, táblagép) IP címe. A rögzítésre kerülő adatokat a honlapot kiszolgáló webszerver az Ön külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a honlap megtekintése során automatikusan naplózza. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. Ezen adatok egyéb személyes adatokkal a törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatóak. Ezeket az információkat kizárólag összesített és feldolgozott (aggregált) formában hasznosítjuk, szolgáltatásaink esetleges hibáinak kijavítása, minőségük javítása érdekében és statisztikai célokra.

Az adatkezelés célja: Az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a szolgáltatás működésének ellenőrzése, statisztika készítése és a látogató jogainak védelme. Visszaélések esetén a látogatók internet szolgáltatójával és a hatóságokkal együttműködve az adatok felhasználhatók a visszaélések forrásának megállapítására is.

Az adatkezelés jogalapja: Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése. Az adatok megadása kötelező a honlap megtekintésének feltétele.

Az adatkezelés időtartama: A honlap megtekintésétől számított 30 (Harminc) nap.

Adattovábbítás nem történik

4.1.2.Cookie-k (sütik) és hasonló technológiák

Mi az a cookie (süti)?

A cookie (süti) egy olyan kisméretű szövegfájl, amely a számítógép vagy a mobil eszköz merevlemezén tárolódik a cookieban beállított lejárati ideig és a későbbi látogatásokkor aktiválódik (visszajelez a webkiszolgálónak). A honlapok cookiek-kat használnak azzal a céllal, hogy rögzítsék a látogatással kapcsolatos információkat (meglátogatott oldalak, az oldalakon töltött idő, böngészési adatok, kilépések, stb.), illetve a személyes beállításokat. Ez az eszköz segít a felhasználóbarát honlap kialakításában, a látogatók online élményének fokozása érdekében.

Más platformokon – ahol a cookie-k nem érhetők el vagy nem használhatók – egyéb technológiák is alkalmazhatóak, melyek célja hasonlít a cookie-kéhoz: ilyen lehet például a hirdetésazonosító az androidos mobileszközökön.

A cookie-k két típusát különböztetjük meg: “munkamenet sütik” és “maradandó sütik”. Mindkét süti típus esetén azok addig kerülnek tárolásra a böngészőben amíg a felhasználó nem törli azokat.

· A “munkamenet sütik” (session cookie) a számítógép, notebook vagy mobileszköz csak ideiglenesen tárolja, mindaddig, amíg Ön el nem hagyja az adott honlapot; ezek a sütik segítenek a rendszernek, hogy információt jegyezzen meg, így Önnek nem kell ismételten megadnia vagy kitöltenie az adott információt. A munkamenet sütik érvényességi ideje kizárólag a felhasználó aktuális munkamenetére korlátozódik, céljuk az adatvesztés megakadályozása (például egy hosszabb űrlap kitöltése során). A munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a látogató számítógépéről.

· A “maradandó sütik” (persistent cookie) a honlap elhagyását követően is tárolódnak a számítógépen, notebookon vagy mobileszközön. Ezen cookie-k segítségével a honlap felismeri Önt, mint visszatérő látogatót. Minden olyan esetben, ahol a felhasználó hitelesítése elengedhetetlen – pl. webáruház, netbank, webmail – a helyes működés szükséges feltételei. A maradandó sütik önmagukban nem hordoznak személyes adatot és csak a kiszolgáló adatbázisában tárol összerendeléssel együtt alkalmasak a felhasználó azonosítására. Az ilyen sütik kockázata az, hogy valójában nem a felhasználót, hanem a böngészőt azonosítja, vagyis ha valaki nyilvános helyen, pl. netkávézóban, könyvtárban belép egy webáruházba, és távozáskor nem lép ki onnan, akkor később egy másik személy ugyanezt a számítógépet használva illetéktelenül is hozzáférhet az adott webáruházhoz az eredeti felhasználó nevében.


Milyen cookie-t használunk?

A. A honlap működéséhez elengedhetetlen cookie

„PayTechAdmin”

Az adatkezelés célja:

A honlap működését segítő eszköz.

Az adatkezelés jogalapja:

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése. A cookie törlése a honlap megfelelő működését akadályozza .

Az adatkezelés ideje:

A honlap megtekintéséig tart.


B. Statisztikai adatokat gyűjtő cookiek („_ga”, „_gat”, „_gid”)

Az adatkezelés célja:

Három fajta statisztikai cookiet alkalmazunk. Ezek a cookiek működésük során figyelik, hogyan használja Ön a honlapot, mely témákat tekint meg, mire klikkel, hogyan görgeti a honlapot, mely oldalakat látogat meg. Az információkat azonban kizárólag anonim módon gyűjti. Így megtudhatjuk például, hogy havonta hány látogatója van az oldalnak. Ezek a statisztikai adatok segítik továbbá az oldalunk felhasználói igényekhez történő igazítását.

Az adatkezelés jogalapja :

Az Ön hozzájárulása, amelyet a honlapon felugró ablakban ad meg. A hozzájárulását bármikor visszavonhatja, a visszavonás azonban nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést. Visszavonás esetén nem kapunk statisztikai adatot az Ön böngészésére vonatokozóan.

Az adatkezelés ideje:

A „_ga” kiterjesztésű cookie 2 évig, míg a „_gat” és „_gid” kiterjesztésű cookiek munkamenet sütik, vagyis a látogatás idejéig küldik a statisztikai adatokat.

Az ilyen adatok gyűjtésében a Google Analitics segít. További információ a Google Analitics adatvédelméről itt található: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu


C. Marketing célú cookiek

I. „r/collect”

Az adatkezelési célja:

A személyre szabott reklámok küldése. E célból Google- Analitics cokkiet használunk, mely használat során adattovábbítás történik a Google-Analitics felé a honlap megtekintésének módjáról, valamint a látogató eszközéről. Ezt követően a cookie követi a látogatót a különböző eszközein és felismeri a marketing csatornákon. A Google Analiticsről szóló adatkezelési tájékoztatót a következő linken érheti el: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu

Az adatkezelés jogalapja :

Az Ön hozzájárulása, amelyet a honlapon felugró ablakban ad meg. A hozzájárulását bármikor visszavonhatja, a visszavonás azonban nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést. Visszavonás esetén nem jelennek meg más felületen az Ön részére kialakított reklámok.

Az adatkezelés ideje:

Az adattovábbítás honlap megtekintéséig tart.

II. „crypcookietest”

Az adatkezelési célja:

Ez a cookie különbözteti meg a valódi felhasználókat a robotoktól.

Az adatkezelés jogalapja :

Az Ön hozzájárulása, amelyet a honlapon felugró ablakban ad meg. A hozzájárulását bármikor visszavonhatja, a visszavonás azonban nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést. Visszavonás esetén nem elemezzük az Ön látogatását.

Az adatkezelés ideje:

A honlap megtekintéséig tart.


Hogyan engedélyezhetem, vagy tilthatom le a cookie-kat (sütiket)?

A beállításokat a honlapon felugró ablakban tudja megtenni, továbbá a böngészője útján.

A legtöbb internetes böngésző automatikusan elfogadja a cookie-kat, a látogatóknak azonban lehetőségük van ezeket kitörölni, vagy visszautasítani. Mivel minden böngésző eltérő, Ön egyénileg, a böngésző eszköztára segítségével állíthatja be a cookie-kal kapcsolatos preferenciáit. Ugyanakkor bármikor törölheti a számítógépén vagy mobileszközén eltárolt cookie-kat is. A beállításokkal kapcsolatos további tudnivalókat keresse a böngésző Súgójában, vagy a lenti linkeken közvetlenül (Ctrl+bal egérgomb). Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben úgy dönt, hogy letiltja a cookie-kat, lehetséges, hogy le kell mondania a honlap bizonyos funkcióiról (pl: a nyelvet mindig újra ki kell választania).

Link a Microsoft süti beállítási útmutatójához.

Link a Mozilla Firefox süti beállítási útmutatójához.

Link a Google Chrome süti beállítási útmutatójához.

Link az Opera süti beállítási útmutatójához

Link az Apple Safari süti beállítási útmutatójához.

4.1.3. Hivatkozások és linkek

A honlapunk olyan linkeket is tartalmazhat, amelyeket nem az Adatkezelő üzemeltet, csupán a látogatók tájékoztatását szolgálják. Az Adatkezelőnek nincs semmi befolyása a partner cégek által üzemeltetett honlapok tartalmára és biztonságára így nem is tartozik felelősséggel azokért.

Kérjük, tekintse át az Ön által látogatott oldalak adatkezelési tájékoztatóját mielőtt az adott oldalon az adatait bármilyen formában megadná.


4.1.4. Adatfeldolgozó

A honlap tárhelyét és karbantartását a PayTech International Kft. (székhely: 6044 Kecskemét-Hetényegyháza, Szarkás tanya 370/A) mint adatfeldolgozó biztosítja.


4.2. Rendelésfelvétel

Amennyiben Ön telefonon, e-mailben, vagy személyesen pékárut rendel, úgy rögzítjük az Ön nevét és elérhetőségét a későbbi kapcsolattartás érdekében, valamint megrendelése adatait.

Visszatérő vendégeink rendelésüket közvetlenül egy kizárólag e célból működő rögzített vonalon (üzenetrögzítő) is megadhatják. Amennyiben nem járul hozzá a hangrögzítéshez, kérjük más módon adja le rendelését.

Az adatkezelés célja :

Kapcsolattartás a megrendelés teljesítése érdekében.

Az adatkezelés jogalapja:

Amennyiben Ön magánszemélyként rendel, úgy a szerződéskötés érdekében, vagy a szerződés kertében végzett adatkezelés. Amennyiben vállalkozásként adja le megrendelését úgy a kapcsolattartó adatait a szerződés teljesítéséhez fűzött jogos érdekből kezeljük. Mindkét esetben A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése. Az adatok megadása a megrendelés leadásának feltétele.

Az adatkezelés ideje:

A bizonylaton szereplő adatokat a rendelést követő 8 (Nyolc) évig kell megőriznünk. Egyéb adatokat 6 (Hat) hónapig panaszkezelési célból őrzünk meg.

Adatfeldolgozó igénybevételére, vagy adattovábbításra nem kerül sor


4.3. Asztalfoglalás

A Numan Kertbe Ön telefonon e-mailben vagy személyesen foglalhat asztalt. Az asztalfoglaláshoz szükségünk van az Ön nevének, e-mailcímének és telefonszámának rögzítésére, hogy lehetővé tegyük a későbbi kommunikációt.

Az adatkezelés célja:

Az asztalfoglalás rögzítése és kapcsolattartás.

Az adatkezelés jogalapja:

Az Ön önkéntes hozzájárulása. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ám az nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben nem járul hozzá az adatok kezeléséhez, úgy nem tudjuk foglalását biztosítani.

Az adatkezelés ideje:

Az asztalfoglaláshoz kapcsolódó adatokat a foglalt időpontot követő 5 (Öt) napon belül törlünk.

Adatfeldolgozó igénybevételére, vagy adattovábbításra nem kerül sor


4.4. Bankkártyás fizetés

Néhány boltunkban lehetőség van bankkártyás fizetésre. Bankkártyás fizetés esetén nem tárolunk, illetve egyéb módon nem kezelünk személyes adatot. Ilyen fizetés esetén a bankkártya és a fizetési tranzakció adatait az alábbi bank kezeli:

OTP Bank Nyrt.(székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 16.) Az adatkezelési tájékoztatót itt találja: https://www.otpbank.hu/portal/hu/adatvedelem

A pékség kasszarendszerének karbantartása: Fiscale Bt. (székhely: 3300 Eger Csiky Sándor utca 52.) feladata.


4.5. Rendezvények

Rendezvényeink során kezeljük az adott rendezvény megszervezéséhez szükséges adatát (pl: név, beosztás, ételérzékenység).

Az adatkezelés célja :

A rendezvény megszervezése.

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezeléshez Ön a rendezvényen való részvételével járul hozzá. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ám az nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést. Az adatok megadása a részvétel feltétele.

Az adatkezelés idő:

Adatait a rendezvény utolsó napját követő 1 (Egy) évig panaszkezelési célból tároljuk.

Adatfeldolgozó igénybevételére, vagy adattovábbításra nem kerül sor


4.6. Fénykép és videó felvétel

Bizonyos rendezvényeinken fénykép és videó felvétel készül. Ezek a felvételek a honlapon és/vagy a facebook oldalunkon megosztásra kerülhetnek. A felvétel készítésének lehetőségére a rendezvényt megelőzően a honlapon, meghívóban, tájékoztatóban, valamint a rendezvény helyszínén is felhívjuk a figyelmet.

Az adatkezelés célja :

A felvételek készítése és megosztása a honlapon, illetve a facebook oldalon, pékségünk népszerűsítését és a vendégek szórakoztatását szolgálja.

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezeléshez Ön a rendezvényen való részvételével járul hozzá. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ám az nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést. A hozzájárulás az ilyen rendezvényen való részvétel feltétele.

Az adatkezelés időtartama:

A felvételeket a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük.

Adattovábbításra vagy adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül sor.


4.7. facebook


Elérhetőek vagyunk a Facebookon „Numan Pékség és Kert” néven.

A facebook oldalon található üzenő falon közzétett hírfolyamunkra Ön az oldalon található „like”/ „tetszik” linkre kattintva iratkozhat fel, és az ugyanitt található „dislike”/”nem tetszik” linkre kattintva iratkozhat le, illetve az üzenőfal beállításai segítségével törölheti a nem kívánt üzenőfalon megjelenő híreket.

A facebook oldal adatkezeléséről tájékoztatást a Facebook honlapján található adatvédelmi irányelvek és szabályzatból, a https://www.facebook.com/privacy/explanation címen kaphat.

Azzal, hogy követ bennünket a profilja elérhetővé válik számunkra, de arról adatot nem kezelünk, vagy rögzítünk a belső rendszerünkben. Nem használjuk fel a híreink közlésén túl más célra.

Az adatkezelés célja: Az Ön tájékoztatása az aktuális információkról, a termékekről, a minket érintő hírekről, valamint ismeretterjesztő cikkek megosztása.

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön hozzájárulása. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja, azzal, hogy nem követ bennünket. A visszavonás nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést.

Az adatkezelés időtartama: Híreink kizárólag addig jelennek meg az Ön hírfolyamán, ameddig azt Ön szeretné. Amennyiben nem követ bennünket, úgy nem jelennek meg bejegyzéseink a hírfolyamán. Hírfolyamunkat úgy is eléri, ha nem követ bennünket, azokról azonban külön értesítést nem kap.

Adattovábbításra vagy adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül sor.


4.8. Ha kapcsolatba lép velünk:

Ön bármely elérhetőségünkön kapcsolatba léphet velünk (honlapon elhelyezett űrlapon, e-mailben, telefon, postai úton).

Az adatkezelés célja: Kapcsolattartás a megkeresővel, és a kérdés/kérés megválaszolása, illetve megoldása, előzetes egyeztetés.

Az adatkezelés jogalapja: Minden megkeresés esetén az Ön önkéntes hozzájárulása a jogalap, melyet a megkeresés megküldésével ad meg. Hozzájárulása bármikor visszavonható, ám a visszavonás nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a hozzájárulás visszavonása esetén előfordulhat, hogy kérését nem tudjuk teljesíteni, vagy kérdését nem tudjuk megválaszolni.

Az adatkezelés időtartama: Az üzeneteket és az így megkapott személyes adatokat az adott kérés, kérdés, vagy panasz megválaszolását követő 5 (Öt) évig őrizzük. Amennyiben azonban adójogi vagy számviteli okokból, vagy esetleg az Adatkezelő, vagy a megkereső jogainak, érdekeinek védelme szempontjából arra szükség van, azt archiváljuk, és – a minden esetben egyedileg vizsgált - szükséges ideig tároljuk.

Adattovábbításra, vagy adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül sor.


4.9. Ha Ön állásra jelentkezik

Ön e-mailben, postai úton vagy személyesen jelentkezhet állásra (álláshirdetés útján, vagy attól függetlenül).

Az adatkezelés célja: Kapcsolattartás az állásokra jelentkezőkkel és a megfelelő jelentkezők kiválasztása.

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön hozzájárulása melyet a jelentkezés megküldésével ad meg. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ám a visszavonás nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a hozzájárulás visszavonása esetén jelentkezését nem tudjuk elbírálni.

Az adatkezelés ideje:

A konkrét álláshirdetésre jelentkezők önéletrajzait és a jelentkezéssel kapcsolatban megküldött személyes adatokat és dokumentumokat az állást betöltő személy kiválasztása és a sikertelen pályázó kiértesítése után töröljük. A sikeres pályázó személyes adatait áttesszük a munkavállalók adatai közé.

Az általános nem konkrét álláshirdetésre vonatkozó postai úton, vagy e-mailben eljuttatott jelentkezést az adatbázisunkban 1 (Egy) hónapig tároljuk. 1 (Egy) hónap elteltével a megadott önéletrajz és egyéb személyes adatokat törlésre kerülnek.

A fentiektől függetlenül Ön bármikor kérheti a személyes adatai törlését, az ilyen jelzés esetén a megadott személyes adatokat azonnal töröljük az adatbázisunkból.

Előfordulhat, hogy az Ön pályázati anyagát fejvadász cégtől, HR portáltól kapjuk. Az ilyen cégek külön adatkezelők, így az adatkezelésükről az adott cég honlapján tájékozódhat.


4.10. Üzleti kapcsolatok

Az egyes üzleti partnereinkkel szerződéses, vagy szerződésen kívüli kapcsolatok során megosztjuk kapcsolattartóink elérhetőségét, és kezeljük az üzleti partnereink által átadott kapcsolattartók elérhetőségeit.

Az adatkezelés célja: Kapcsolattartás.

Az adatkezelés jogalapja: A kapcsolattartáshoz fűződő jogos érdekünk. Az adatok megadása a kapcsolattartás feltétele.

Az adatkezelés ideje: A kapcsolattartói adatokat az üzleti kapcsolat fennállása alatt addig kezeljük, amíg üzleti partnerünk a kapcsolattartó megváltozásáról nem értesít bennünket.

Adattovábbításra vagy adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül sor.


4.11. Fogyasztói [1] panaszról felvett jegyzőkönyv

A panaszkezelés írásban vagy szóban történik a fenti elérhetőségeinken. Ha Ön magánszemélyként fordul hozzánk és a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges a panaszról jegyzőkönyvet kell felvenni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

ü a fogyasztó neve, lakcíme, elérhetőségei;

ü a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja;

ü a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke;

ü a mi nyilatkozatunk a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges;

ü a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a fogyasztó aláírása;

ü a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje;

ü telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma. A panaszkezelésről nyilvántartást vezetünk.

Az adatkezelés célja: Panaszkezelés.

Az adatkezelés jogalapja: A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A.§. Ilyen esetben az adatok megadása kötelező.

Az adatkezelés ideje: A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát 5 (Öt) évig meg kell őriznünk.

Adattovábbításra vagy adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül sor.

4.12. Pékségünkben kamerarendszer működik:

Pékségeinkben kamerák üzemelnek a személyi és vagyoni biztonság biztosítása érdekében. A kamerarendszert az arra utaló piktogram és figyelmeztető szöveg jelzi.

A kamerarendszerrel kapcsolatos adatkezelésről bővebb tájékoztatást pékségeinkben, a helyszínen kaphat. A kamerarendszer adatkezelési tájékoztatóját kérésére e-mailben is továbbítjuk az Ön részére.

5. Adattovábbítás és adatbiztonság

5.1. Adattovábbítás

Kizárólag a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban jelzett adatfeldolgozók és adatkezelők felé továbbítjuk az Ön személyes adatait, kizárólag a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint. Más adatkezelők részére, csak az Ön előzetese hozzájárulását követően továbbíthatja az Adatkezelő az Ön személyes adatait.

Fenntartjuk a jogot, hogy a jogszabályban meghatározott esetekben az érintett külön hozzájárulása nélkül is, a kezelt személyes adatokat az illetékes hatóságok, bíróságok részére azok megkeresésének megfelelően átadjuk.

5.2. Adatbiztonság

Mindent megteszünk annak érdekében, hogy figyelembe véve a tudomány és technológia mindenkori állását, a megvalósítás költségeit, továbbá az adatkezelés jellegét, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett kockázat a megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtsuk végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantáljuk.

A személyes adatokat mindig bizalmasan, korlátozott hozzáféréssel, titkosítással és az ellenálló képesség lehetséges maximalizálásával, probléma esetén visszaállíthatóság biztosításával kezeljük. Rendszerünket rendszeresen teszteljük a biztonság garantálása érdekében.

A biztonság megfelelő szintjének meghatározásakor figyelembe vesszük az adatkezelésből eredő olyan kockázatokat, amelyek különösen a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítéséből, elvesztéséből, megváltoztatásából, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalából vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférésből erednek.

Megteszünk mindent annak biztosítása érdekében, hogy az irányításunk alatt eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező személyek kizárólag a mi utasításunknak megfelelően kezelhessék az említett adatokat, kivéve, ha az ettől való eltérésre uniós vagy tagállami jog kötelezi őket.

6. Az Ön jogai

Az adatkezelés kapcsán Önt az 6.1.-6.7. pontokban részletezett jogok illetik meg. Amennyiben élni szeretne valamelyikkel, kérjük, hogy azt írja meg nekünk az alábbi elérhetőségek egyikére:

E-mail: numanpekseg@t-online.hu

Cím: 3397 Maklár, Kölcsey utca 1.

Azonosítás

A kérése teljesítése előtt minden esetben azonosítanunk kell az Ön személyazonosságát. Ha nem tudjuk Önt azonosítani, sajnos nem teljesíthetjük a kérését.

A kérés megválaszolása

Az azonosítást követően írásban, elektronikusan, vagy az - Ön kérésére - szóban nyújtunk tájékoztatást a kéréssel kapcsolatban. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, mi elektronikus úton fogunk válaszolni. Természetesen ebben az esetben is van lehetősége más módot kérni.

Ügyintézési határidő

Legkésőbb a kérés beérkezésétől számított 1 (Egy) hónapon belül tájékoztatjuk Önt a kérése nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további 2 (két) hónappal meghosszabbítható, amiről még az 1 (Egy) hónapos ügyintézési határidőn belül tájékoztatjuk Önt.

Kötelesek vagyunk Önt az intézkedés elmaradásáról is tájékoztatni az ügyintézési határidőn belül. Ez ellen panaszt nyújthat be a NAIH-nál (7.1. pont), és élhet bírósági jogorvoslati jogával (6.2. pont).

Az ügyintézés díja

A kért tájékoztatás és intézkedés díjmentes. Kivételt képez az eset, ha a kérés egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó. Ebben az esetben díjat számolhatunk fel, vagy megtagadhatjuk a kérés teljesítését.

6.1. Visszavonhatja hozzájárulását

Az Ön hozzájárulása alapján végzett adatkezelések esetén, Ön bármikor visszavonhatja a hozzájárulását. Ilyen esetben az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított 5 (Öt) munkanapon belül töröljük az Ön személyes adatait az adott adatkezeléshez kapcsolódóan. Tájékoztatjuk, hogy a visszavonás, az azt megelőző hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

6.2. Tájékoztatást (hozzáférést) kérhet

Ön tájékoztatást kérhet arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen:

ü Mi a célja?

ü Pontosan milyen adatok kezeléséről van szó?

ü Kinek továbbítjuk ezeket az adatokat?

ü Meddig tároljuk ezeket az adatokat?

ü Önnek milyen jogai és jogorvoslati eszközei vannak ezzel kapcsolatban?

ü Kitől kaptuk az Ön adatait?

ü Hozunk-e automatizált döntést Önre vonatkozóan az Ön személyes adatai felhasználásával? Ilyen esetekben arról is kérhet tájékoztatást, hogy milyen logikát (módszert) alkalmazunk, és arról hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, milyen várható következményekkel jár.

ü Ha azt tapasztalta, hogy adatait nemzetközi szervezet, vagy harmadik ország (nem uniós tagállam) felé továbbítottuk, úgy kérheti annak bemutatást, hogy mi garantálja személyes adatai megfelelő kezelését.

ü Kérhet másolatot a kezelt személyes adatairól (A további másolatokért az adminisztratív költségeken alapuló díjat számíthatunk fel.)

6.3. Helyesbítést kérhet

Ön kérheti, hogy javítsuk, illetve egészítsük ki az Ön pontatlanul, vagy hiányosan rögzített személyes adatát.

6.4. Kérhet személyes adatai törlését („elfeledtetését”)

Ön kérheti, hogy töröljük az Ön személyes adatait, ha:

a) A személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat kezeltük;

b) Ön visszavonta a hozzájárulását;

c) Ön tiltakozik az adatok kezelése ellen;

d) Megállapításra kerül, hogy a személyes adatokat jogellenesen kezeljük;

e) Uniós vagy hazai jogszabály előírja;

f) A személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

g) A gyermekek reészére nyújtott információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatban gyűjtöttük az adatokat.

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt a fentiek értelmében törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

A személyes adatokat nem törölhetjük, amennyiben azokra szükség van:

a) A véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

b) A személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből;

c) A népegészségügy területét érintő közérdek alapján ;

d) Közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törlés valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy

e) Jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

6.5. Kérheti, hogy korlátozzuk az adatkezelést

Ön kérheti, hogy korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

ü Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát;

ü Az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

ü Már nincs szükségünk a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

ü Ön tiltakozott az adatkezelés ellen. (Ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.)

Korlátozás esetén a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

A korlátozás esetleges feloldásáról előzetesen tájékoztatjuk Önt.

6.6. Kérheti, hogy adjuk át a személyes adatait (adathordozhatósághoz való jog)

Ön jogosult arra, hogy az általunk kezelt személyes adatait géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa – vagy kérésére – továbbítsuk, amennyiben az adatkezelés kizárólag az Ön hozzájárulásán, vagy Önnel, vagy az Ön érdekében kötött szerződésen alapul és automatizált módon történik.

Az említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához szükséges. Nem sértheti a törléshez való jogot és nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

6.7. Tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen

ü Ön tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, amennyiben az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése érdekében kezeljük. Ebben az esetben a személyes adatokat töröljük, kivéve, ha azok kezelését olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

ü Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, ön bármikor tiltakozhat az ilyen adatkezelés ellen. Ezt követően a személyes adatok e célból nem kezelhetőek.

ü Ön akkor is tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelésére statisztikai célból kerül sor. Ebben az esetben a személyes adatokat töröljük kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

7. Jogorvoslati lehetőségek

7.1. Panaszt tehet a NAIH-nál

Amennyiben Ön szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése ellentétes az Adatvédelmi Rendelet előírásaival, úgy Ön jogosult panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban, Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információbiztonsági Hatóságnál (NAIH).

NAIH

elnök: dr. Péterfalvi Attila

levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5

cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

web: http://naih.hu

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

7.2. Bírósághoz fordulhat

Amennyiben Ön szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése ellentétes az Adatvédelmi Rendelet előírásaival és ezzel megsértették az Ön Adatvédelmi Rendeletben foglalt jogait, úgy Ön jogosult bírósághoz fordulni.

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az Ön szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is.

Magyarországon a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat. A bírósági eljárásra az Adatvédelmi Rendeletben foglaltakon túl a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény Második Könyv, harmadik rész, XII. Címében (2:51. § - 2:54. §) foglaltak, valamint az egyéb a bírósági eljárásra vonatkozó jogszabályi előírások irányadóak.

7.3. Kártérítés és sérelemdíj

Ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével kárt okoz, vagy az érintett személyiségi jogát megsérti, az Adatkezelőtől sérelemdíj követelhető. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

8. Egyéb

Az Adatkezelő bármikor jogosult jelen Adatkezelési Tájékoztató foglaltakat módosítani. Az esetleges módosítás a honlapon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba, a változásról a honlapon felugró ablakban hívjuk fel a figyelmet.

Utolsó frissítés: 2018. szeptember[1] fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.